Os homes das sulfatadoras

Fotografía de aquí.

212. Cal é o significado do texto?

213. É un exemplo de arte pola arte ou de literatura de denuncia? Se é un texto de denuncia, localiza os elementos onde esta se atopa. Que denuncia o texto? En caso contrario, xustifica a túa resposta.

214. Que papel desempeña o azul no texto? Ten connotacións positivas ou negativas? Con que outras cores contrasta no texto? Que representan esas cores?